KGFB - 2023 olvasni jó!olvasni jó!kézilabdafashionlégy trendi!
Egyéni keresés

Az e-­könyv az elekt­ro­ni­kus for­má­ban lét­re­ho­zott és ter­jesz­tett könyv. Az in­ter­ne­ten szám­ta­lan i­lyen kö­te­tet meg­ta­lá­lunk. Ön ol­va­sott már e-­köny­vet?

hirdetés

Az e-­könyv­nek szám­ta­lan elő­nye van. Pél­dá­ul, hogy o­lyan köny­ve­ket is meg­ta­lá­lunk kö­zöt­tük, a­me­lyek a könyv­tá­rak, bol­tok pol­ca­in nem biz­tos, hogy he­lyet kap­tak. E­mel­lett nyom­ta­tá­si költ­sé­ge­ket nem igé­nyel. A­zon­ban, mi ma­gunk ki­nyom­tat­hat­juk, ha a­kar­juk.